Home Dictionary Canon Dictionary Slakkru Dictionary Noncanon Dictionary Translations Grammar Sources
a

kom we

adverb: as, in the way that

from: come way

Examples:

Den dula yu job op. Badan neson-de op kom we yu don badan ai op, Fleimkepa.
Den dula yu job op. Badan neson-de op kom we yu don badan ai op, Fleimkepa.
then do-like you job up bow-down next-one-the up come way you done bow-down I up Flame-keeper
then do 2SG job SAT serve next-EMPH SAT of way 2SG PAST serve 1SG SAT Flamekeeper
Then do your job. Serve the next as you have served me, Fleimkepa.

Yu fir raun bilaik yu na ste soulou nodotaim. Kom we em don lok yu op.
Yu fir raun bilaik yu na ste soulou nodotaim. Kom we em don lok yu op.
You're scared that you'll be alone again. Like before she found you.

Sources: